IFMR Polska na Magicznym Podlasiu, 23-26 maja 2024r.

Tegoroczny sezon rajdowy rozpoczęliśmy od wyprawy na Magiczne Podlasie. 

Tym razem organizacji podjęli się Kasia i Sławek Zielińscy. Przy wsparciu zaprzyjaźnionego, lokalnego motocyklisty Irka.

W czwartek, 23 maja zjechaliśmy do gościnnego pensjonatu Korona Park w Klewinowie pod Białymstokiem. Był cały dla nas, bo odliczyliśmy się w licznym gronie. Byli z nami też przyjaciele, rotariańscy motocykliści z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i … Australii!

Rozmowy przy smacznej kolacji trwałyby na pewno do białego rana, gdyby nie planowany na 8:30 następnego ranka wyjazd.

Piątek, 24 maja rozpoczęliśmy od zwiedzania jednej z najpiękniejszych cerkwi, znajdujacej się w Trześciance i okolicznej Krainy Otwartych Okiennic. Przerwa na kawę w lokalnej agroturystyce okraszona była super szarlotką z domowego wypieku.

Niewątpliwie magicznym, odwiedzonym przez nas kolejnym miejscem był skylt (prawosławna pustelnia) w Odrynkach, nieprawdopodobnie położony w środku rozlewisk Narwi. 

Następna część dnia poświęcona była egzotycznej dla wielu z nas wielowiekowej obecności Tatarów w tym regionie. Najpierw zwiedzanie meczetu w Kruszynianach, a potem tradycyjny tatarski obiad w Bohonikach, siedzibie Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej.

Ostatnim punktem programu tego dnia był klasztor w Supraślu o długiej, bogatej i tragicznej historii. Szczególne wrażenie zrobiło muzeum ikon i pieczołowicie odrestaurowane po zniszczeniach II Wojny Światowej, nieliczne, ocalałe fragmenty fresków.

Dzień zakończyliśmy wyśmienitym daniami serwowanymi przez mistrzowską w swoim fachu szefową grilla. Potem jeszcze dyskoteka z DJ-em i tańce przy starych, dobrych przebojach. Wszystko w towarzystwie przyjaciół z RC Białystok.

W sobotę wyruszyliśmy również punktualnie o 8:30 w stronę Waniewa w Narwiańskim Parku Narodowym. Lokalną atrakcją była kładka, prowadząca wśród mokradeł, przerywana oczkami wodnymi, które trzeba było pokonywać na specjalnych, pływających pomostach poruszanych przez samych zwiedzających. Niski poziom wody niespodziewanie bardzo “uatrakcyjniał” te przeprawy.

Odwiedziliśmy również Tykocin ze słynną Wielką Synagogą. Spędziliśmy tam dłuższą chwilę, racząc się kawą i słodkościami w miejscowej cukierni.

Po rundzie wokół rynku ruszyliśmy tzw “łosiostradą” na północ. Nazwa nie okazała się gołosłowna. Po drodze, jadąc jeden za drugim, po kolei zwracaliśmy sobie uwagę na potężnego łosia, ktory zajadał się liśćmi przydrożnego drzewka, nie bardzo zwracając na nas uwagę.

Wracaliśmy do hotelu przez Środek Europy w Suchowoli, wyznaczony jeszcze w 1775r. przez geodetę Króla S. A. Poniatowskiego.

Wieczór tego dnia miał szczególny charakter.

Przede wszystkim, w związku z upływem 3-letniej kadencji nastąpiła uroczysta zmiana Prezydenta IFMR Polska. W efekcie wcześniej przeprowadzonych wyborów, służbę wraz ze stosowną statuetką przekazał Sławkowi Zielińskiemu z RC Łódź Reymont dotychczasowy Prezydent – Michał Frelichowski. Dotychczasowi Członkowie Zarzadu przyjęli propozycję nowego Prezydenta kontynuacji ich służby.

Drugim ważnym punktem programu było tradycyjne wsparcie rotariańskiego projektu charytatywnego. Tym razem realizowanego przez RC Białystok.

Fundusze zebraliśmy między innymi, organizując loterię przywiezionych przez nas fantów oraz w wyniku aukcji oryginalnej ikony, przeznaczonej na ten cel przez Michała Frelichowskiego.

Kwota 8 tys zł przekazana została na wsparcie edukacyjne dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Podlasiu.

Jeszcze do późna w nocy trwały sympatyczne rozmowy w gronie starych, dobrych przyjaciół. O ostatnich wspólnych dniach i kolejnych motocyklowych spotkaniach. W Niemczech, Danii, Kotlinie Jeleniogórskiej czy też w zupełnie niespodziewanych miejscach.

Dziękujemy Kasiu i Sławku za magiczny dotyk Magicznego Podlasia. Na pewno wielu z nas powróci tutaj, aby poczuć go raz jeszcze…

Orthodox church in Trześcianka
Orthodox church in Trześcianka

IFMR Polska in Magic Podlasie, May 23-26, 2024. 

We started this year’s rally season with a trip to Magic Podlasie. This time the organization was undertaken by Kasia and Sławek Zieliński. With the support of a friendly local motorcyclist, Irek. 

On Thursday, May 23, we went to the hospitable Korona Park guesthouse in Klewinów near Białystok. It was all for us, because we counted out in a large group. We also had friends with us, Rotarian motorcyclists from Germany, Denmark, France, Great Britain, the USA and… Australia! 

Conversations over a tasty dinner would certainly last until late if it were not for the departure scheduled for 8:30 the next morning. 

We started Friday, May 24, by visiting one of the most beautiful Orthodox churches, located in Trześcianka and the surrounding Land of Open Shutters. A coffee break at a local agritourism farm was accompanied by a delicious home-baked apple pie. 

The next magical place we visited was the skylt (Orthodox hermitage) in Odrynki, incredibly located in the middle of the Narew floodplains. 

The next part of the day was devoted to the centuries-old presence of Tatars in this region, exotic for many of us. First, a visit to the mosque in Kruszyniany, and then a traditional Tatar lunch in Bohoniki, the seat of the Association of Tatars of the Republic of Poland. 

The last point of the program that day was the monastery in Supraśl with a long, rich and tragic history. The museum of icons and the few surviving fragments of unique frescoes, carefully restored after the destruction of World War II, were particularly impressive. 

We ended the day with delicious dishes served by a master grill chef. Then a disco with a DJ and dancing to good old hits. Together with friends from RC Białystok.

On Saturday, we also set off promptly at 8:30 towards Waniewo in the Narew National Park. A local attraction was a footbridge leading through wetlands, interrupted by ponds, which had to be crossed on special floating platforms operated by the visitors themselves. The low water level made these crossings unexpectedly “very attractive”. 

We also visited Tykocin with the famous Great Synagogue. We spent a long time there, enjoying coffee and sweets at a local confectionery shop. 

After a round around the market square, we headed north along the “moose track”. The name turned out to be false. On the way, driving, we noticed a huge moose that was eating the leaves of a roadside tree, not really paying attention to us. 

We returned to the hotel through the Center of Europe in Suchowola, designated in 1775. by surveyor of King S. A. Poniatowski.

The evening of that day had a special character. 

First of all, due to the expiry of the 3-year cadence, there was a ceremonial change of the President of IFMR Polska. As a result of the earlier elections, the service and the appropriate statuette were handed over to Sławek Zieliński from RC Łódź Reymont by Past President – Michał Frelichowski. The Board Members accepted the new President’s proposal to continue their service. 

The second important point of the program was traditional support for the Rotary charity project. This time carried out by RC Białystok. 

We raised funds, among other things, by organizing a lottery of the items we brought and by auctioning an original icon intended for this purpose by Michał Frelichowski. 

The amount of PLN 8,000 was donated to educational support for children from care and educational centers in Podlasie. 

Nice conversations among good old friends continued until late night. About the last days together and future motorcycle meetings. In Germany, Denmark, the Jelenia Góra Valley or in completely unexpected places. 

The first official declaration of the Centre of Europe was made in 1775 by the Polish royal astronomer and cartographer Szymon Antoni Sobiekrajski, who calculated it to be in the town of Suchowola[9] near Białystok in modern north-eastern Poland.
We would like to thank Kasia and Sławek for the magical touch of Magical Podlasie. Certainly many of us will come back here to feel it again…

Supraśl monastery

Text and Photo: Michał Marzec

Views: 51